برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 ارزش گذاری کسب و کار
1398-10-04 09:00-12:30
سالن جابر بن حیان - دانشکده شیمی
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 750,000 ریال
دکتر محمدرضا فرحی
2 اقتصاد و کسب و کارهای پلتفرمی
1398-10-04 13:30-16:30
سالن جابر بن حیان - دانشکده شیمی
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 750,000 ریال
دکتر حامد تاج الدین
3 جذب سرمایه گذار و تامین مالی کارآفرینی
1398-10-03 13:30-16:30
سالن جابر بن حیان- دانشکده شیمی
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 750,000 ریال
دکتر علی ابراهیم پور
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.