برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

04 دی 1398
09:00-12:30

0

ریال
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

500,000

ریال
شرکت کننده آزاد

1,500,000

ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها

750,000

ریال
سالن جابر بن حیان - دانشکده شیمی
دکتر محمدرضا فرحی

04 دی 1398
13:30-16:30

0

ریال
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

500,000

ریال
شرکت کننده آزاد

1,500,000

ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها

750,000

ریال
سالن جابر بن حیان - دانشکده شیمی
دکتر حامد تاج الدین

03 دی 1398
13:30-16:30

0

ریال
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

500,000

ریال
شرکت کننده آزاد

1,500,000

ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها

750,000

ریال
سالن جابر بن حیان- دانشکده شیمی
دکتر علی ابراهیم پور
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.