آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف 

تلفن: 66166335-021

فکس:66072579-021

ایمیل: Entconf@sharif.ir

کانال تلگرام:‌   https://t.me/entconfsharif

 

 

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.