وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف

مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شرکت سفرهای علی بابا

شرکت سفرهای علی بابا