راهنمای تصویری ارسال ویدئو: 

 

۱) 

 

 

۲)

 

۳) 

 

 

۴)

 

۵)

 

۶)

 

۷)

 

۸) 

 

۹)

 

 

۱۰)

 

 

 

 

۱۱)

تماس با دبیرخانه کنفرانس جهت اخذ تاییدیه دریافت اثر