دکتر محمود فتوحی فیروزآباد
رئیس کنفرانس
رییس دانشگاه صنعتی شریف
وب سایت: president.sharif.edu
پست الکترونیکی: president [at] sharif.edu
تلفن: 66005210
کمیته علمی
دکتر علی رضا فیض بخش
دبیر علمی کنفرانس
استادیار
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: alireza_feyz [at] sharif.edu
تلفن: 66165884
دکتر سروش اصلانی
عضو کمیته علمی
استادیار مدیریت

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه Wisconsin – Whitewater
پست الکترونیکی: aslani [at] gmail.com
دکتر مصطفی پورمهدی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی University of Colorado Boulder
پست الکترونیکی: entconf [at] sharif.ir
دکتر محمد جهان بخت
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی و استادیار Salem State university
پست الکترونیکی: mohammad.jahanbakht [at] salemstate.edu
دکتر ابوالحسن فقیهی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پست الکترونیکی: a.faghihi [at] srbiau.ir
علیرضا فراهانی
عضو کمیته علمی
مدیر سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی شهرداری تهران
پست الکترونیکی: afarahani [at] clarku.edu
دکتر مریم کوچکی نژاد
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی و استادیار مدیریت و سازمانها در دانشکده مدیریت Kellogg University
پست الکترونیکی: m_kouchaki [at] kellogg.northwestern.edu
دکتر محمدرضا زالی
عضو کمیته علمی
دانشیار
عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mrzali [at] ut.ac.ir
تلفن: 61119250
رحیم سرهنگی
عضو کمیته علمی
مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پست الکترونیکی: sarhangi [at] gsme.sharif.edu
تلفن: 64492378
دکتر سهراب سلیمان اف
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه Mississippi
پست الکترونیکی: sohrab.soleimanof [at] msstate.edu
دکتر کامبیز طالبی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ktalebi [at] ut.ac.ir
تلفن: 61119228
دکتر قنبر محمدی الیاسی
عضو کمیته علمی
دانشیار
عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: elyasi [at] ut.ac.ir
تلفن: 61119226
دکتر فرزاد مینویی
عضو کمیته علمی
دکتری مدیریت از University of Colorado، Boulder
پست الکترونیکی: fminooei [at] yahoo.com
دکتر الهام یاوری
عضو کمیته علمی
استادیار
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: e.yavari [at] modares.ac.ir
تلفن: 82883913
کمیته برگزاری
دکتر بهنام طالبی
دبیر اجرایی
معاون دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پست الکترونیکی: talebi [at] sharif.edu
تلفن: 66166335