برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 جذب سرمایه گذار و تامین مالی کارآفرینی
1398-10-03 13:30-16:30
سالن جابر بن حیان- دانشکده شیمی بدون محدودیت
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 750,000 ریال
دکتر علی ابراهیم پور
2 ارزش گذاری کسب و کار
1398-10-04 09:00-12:30
سالن جابر بن حیان - دانشکده شیمی بدون محدودیت
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 750,000 ریال
دکتر محمدرضا فرحی
3 اقتصاد و کسب و کارهای پلتفرمی
1398-10-04 13:30-16:30
سالن جابر بن حیان - دانشکده شیمی بدون محدودیت
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 750,000 ریال
دکتر حامد تاج الدین