آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1398-09-19
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1398-09-27
تاریخ شروع کنفرانس
1398-10-03 08:30
تاریخ پایان کنفرانس
1398-10-04 17:00