1398-09-19
1398-09-27
مسابقه
معرفی تجربیات کارآفرینی (با تاکید بر حوزه آموزش)
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1398-09-20
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1398-09-25
1398-10-03 08:30
1398-10-04 17:00