کلیه نویسندگان محترمی که مقالات آنها برای ارائه شفاهی یا ارائه به صورت پوستری پذیرفته شده است، موظفند فرم تعهدنامه عدم چاپ مقاله را تکمیل نموده و در موعد ارائه مقاله در زمان برگزاری کنفرانس، آن را به مسئول مربوطه تحویل دهند.

 

 

دانلود فرمت خام ارائه مقالات بصورت شفاهی

 

 دانلود فرمت خام ارائه مقالات بصورت پوستری

 

دانلود فرم تعهدنامه