حضور کادر اجرایی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در دهمین نمایشگاه کار
1398-07-20
حضور کادر اجرایی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی  دانشگاه صنعتی شریف در دهمین نمایشگاه کار

حضور کادر اجرایی سومین دوره کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در دهمین دوره از نمایشگاه کار سبب آشنایی بازدیدکنندگان نمایشگاه با سومین دوره کنفرانس ملی کارآفرینی گردید ، تا علاقمندان بتوانند جهت شرکت و ارسال مقالات خود حول محورهای تعیین شده از سوی سازمان کنفرانس اقدام نمایند.