پیوستن اعضای جدید به جمع کمیته علمی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
14 مهر 1398
پیوستن اعضای جدید به جمع کمیته علمی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

آقای رحیم سرهنگی مدیرکل محترم دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به جمع کمیته علمی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف پیوستند.