پیوستن اعضای جدید به جمع کمیته علمی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
1398-07-14
پیوستن اعضای جدید به جمع کمیته علمی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

آقای رحیم سرهنگی مدیرکل محترم دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به جمع کمیته علمی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف پیوستند.