اعضای جدید کمیته علمی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
1398-07-13
اعضای جدید کمیته علمی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمدرضا زالی عضو محترم هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به جمع کمیته علمی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف پیوستند.