اعضای جدید کمیته علمی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
13 مهر 1398
اعضای جدید کمیته علمی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمدرضا زالی عضو محترم هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به جمع کمیته علمی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف پیوستند.