چاپ مقالات برگزیده کنفرانس در نشریه توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
1398-08-18
چاپ مقالات برگزیده کنفرانس در نشریه توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم سومین کفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف می رساند به توجه به هماهنگی های صورت گرفته تیم برگزاری کنفرانس با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران  مقرر گردیده مقالات برگزیده کنفرانس  در نشریه توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران چاپ گردد.