چاپ مقالات برگزیده کنفرانس در فصلنامه علوم مدیریت ایران
1398-08-14
چاپ مقالات برگزیده کنفرانس در فصلنامه علوم مدیریت ایران

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم سومین کفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف می رساند به توجه به هماهنگی های صورت گرفته تیم برگزاری کنفرانس با انجمن علوم مدیریت ایران  مقرر گردیده مقالات برگزیده کنفرانس در فصلنامه علوم مدیریت ایران چاپ گردد.